Τιμοκατάλογος

Επίλεξε κατηγορία
Επίλεξε κατηγορία
Προτιμώμενες υπηρεσίες
 • 45min Δημοφιλή
  από  €25
  A relaxing massage, also known as a Swedish massage or a relaxation massage, is a gentle and soothing massage technique that aims to promote relaxation, reduce stress, and create a sense of overall well-being. It is one of the most popular types of massage therapy and is widely sought after for its calming and rejuvenating effects. During a relaxing massage session, the recipient typically lies on a massage table in a comfortable position, such as face down or face up. The massage therapist uses a combination of long, gliding strokes, kneading, and circular motions to apply gentle pressure to the muscles and tissues of the body. The therapist may use massage oil or lotion to facilitate smooth movements and to enhance the overall experience. They will typically work on the back, shoulders, neck, arms, legs, and sometimes the face and scalp, depending on the preferences and needs of the recipient. The main goals of a relaxing massage are: Relaxation: The primary objective of a relaxing massage is to induce a deep state of relaxation. The slow and gentle strokes, combined with the soothing ambiance of the massage room, create a serene environment that allows the recipient to unwind and let go of stress and tension. Stress Reduction: A relaxing massage is specifically designed to help reduce stress and anxiety. The rhythmic movements and comforting touch stimulate the release of endorphins, which are natural chemicals in the body that promote a sense of well-being and relaxation. Improved Circulation: The long, flowing strokes used in a relaxing massage help to improve blood and lymphatic circulation throughout the body. This increased circulation brings oxygen and nutrients to the muscles and organs while aiding in the removal of metabolic waste and toxins from the tissues. Muscle Tension Relief: Although a relaxing massage is generally gentle, it can also target areas of muscle tension and discomfort. The therapist can use specific techniques to address knots, tightness, or areas of tension, providing relief and promoting muscle relaxation. Overall Well-being: A relaxing massage is not only a physical experience but also a mental and emotional one. It offers a tranquil and nurturing space for self-care, promoting a sense of balance, rejuvenation, and overall well-being. It's important to communicate your preferences and any specific areas of concern or sensitivity to the massage therapist before the session. This ensures that the massage is tailored to your needs and comfort level. In conclusion, a relaxing massage is a gentle and soothing massage technique that aims to induce relaxation, reduce stress, and promote overall well-being. It offers benefits such as deep relaxation, stress reduction, improved circulation, muscle tension relief, and an overall sense of tranquility. If you're seeking a calming and rejuvenating experience, a relaxing massage can provide the perfect opportunity for relaxation and self-care.
 • 1h Δημοφιλή
  από  €35
  A relaxing massage, also known as a Swedish massage or a relaxation massage, is a gentle and soothing massage technique that aims to promote relaxation, reduce stress, and create a sense of overall well-being. It is one of the most popular types of massage therapy and is widely sought after for its calming and rejuvenating effects. During a relaxing massage session, the recipient typically lies on a massage table in a comfortable position, such as face down or face up. The massage therapist uses a combination of long, gliding strokes, kneading, and circular motions to apply gentle pressure to the muscles and tissues of the body. The therapist may use massage oil or lotion to facilitate smooth movements and to enhance the overall experience. They will typically work on the back, shoulders, neck, arms, legs, and sometimes the face and scalp, depending on the preferences and needs of the recipient. The main goals of a relaxing massage are: Relaxation: The primary objective of a relaxing massage is to induce a deep state of relaxation. The slow and gentle strokes, combined with the soothing ambiance of the massage room, create a serene environment that allows the recipient to unwind and let go of stress and tension. Stress Reduction: A relaxing massage is specifically designed to help reduce stress and anxiety. The rhythmic movements and comforting touch stimulate the release of endorphins, which are natural chemicals in the body that promote a sense of well-being and relaxation. Improved Circulation: The long, flowing strokes used in a relaxing massage help to improve blood and lymphatic circulation throughout the body. This increased circulation brings oxygen and nutrients to the muscles and organs while aiding in the removal of metabolic waste and toxins from the tissues. Muscle Tension Relief: Although a relaxing massage is generally gentle, it can also target areas of muscle tension and discomfort. The therapist can use specific techniques to address knots, tightness, or areas of tension, providing relief and promoting muscle relaxation. Overall Well-being: A relaxing massage is not only a physical experience but also a mental and emotional one. It offers a tranquil and nurturing space for self-care, promoting a sense of balance, rejuvenation, and overall well-being. It's important to communicate your preferences and any specific areas of concern or sensitivity to the massage therapist before the session. This ensures that the massage is tailored to your needs and comfort level. In conclusion, a relaxing massage is a gentle and soothing massage technique that aims to induce relaxation, reduce stress, and promote overall well-being. It offers benefits such as deep relaxation, stress reduction, improved circulation, muscle tension relief, and an overall sense of tranquility. If you're seeking a calming and rejuvenating experience, a relaxing massage can provide the perfect opportunity for relaxation and self-care.
 • 1h Δημοφιλή
  από  €40
  Deep tissue massage is a therapeutic technique that focuses on releasing chronic muscle tension and targeting deeper layers of connective tissue in the body. It is designed to address specific musculoskeletal issues and promote healing by applying firm pressure and slow strokes to reach underlying muscles and fascia. During a deep tissue massage, the therapist uses their hands, knuckles, elbows, and forearms to apply sustained pressure and friction along the muscles and connective tissues. The pressure is typically more intense than in other massage styles, but it is adjusted to the client's comfort level and tolerance. The therapist may also incorporate stretching and joint mobilization techniques to further alleviate tension and restore flexibility. The primary goal of deep tissue massage is to break up adhesions, which are bands of rigid tissue that can cause pain, restrict movement, and inhibit blood circulation. By targeting these adhesions, deep tissue massage helps to release muscle knots, improve range of motion, and relieve chronic pain conditions such as muscle strains, repetitive stress injuries, and postural imbalances. While deep tissue massage can involve some discomfort or temporary soreness, it is important to communicate openly with the therapist to ensure the pressure is within your comfort range. The therapist will work with you to find the right balance between relieving tension and minimizing any discomfort. Deep tissue massage has a wide range of potential benefits beyond addressing musculoskeletal issues. It can aid in reducing inflammation, promoting relaxation, and increasing the production of feel-good hormones such as serotonin and oxytocin. The improved circulation resulting from deep tissue massage also helps in flushing out toxins and promoting the delivery of oxygen and nutrients to the muscles, contributing to their overall health and recovery. The treatment is often recommended for individuals who engage in regular physical activity, suffer from chronic pain or tension, or have sustained injuries. It is important to note that deep tissue massage may not be suitable for everyone, especially those with certain medical conditions or recent surgeries. It is always advisable to consult with a healthcare professional or a qualified massage therapist to determine if deep tissue massage is appropriate for your specific needs. In summary, deep tissue massage is a targeted and therapeutic approach that goes beyond the superficial layers of muscle to address chronic tension, promote healing, and restore optimal function. With skilled hands and focused techniques, a deep tissue massage can provide both immediate relief and long-term benefits for those seeking to alleviate muscle discomfort and improve their overall well-being. Το βαθύ μασάζ ιστού είναι μια θεραπευτική τεχνική που εστιάζει στην απελευθέρωση της χρόνιας μυϊκής έντασης και στην στόχευση βαθύτερων στρωμάτων του συνδετικού ιστού στο σώμα. Έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα μυοσκελετικά προβλήματα και να προωθήσει την επούλωση εφαρμόζοντας σταθερή πίεση και αργά εγκεφαλικά επεισόδια για να φτάσει τους υποκείμενους μυς και τη περιτονία. Κατά τη διάρκεια ενός βαθιού μασάζ ιστού, ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τα χέρια, τις αρθρώσεις, τους αγκώνες και τα μπράτσα του για να εφαρμόσει πίεση και τριβή στους μυς και στους συνδετικούς ιστούς. Η πίεση είναι συνήθως πιο έντονη από ό, τι σε άλλα στιλ μασάζ, αλλά προσαρμόζεται στο επίπεδο άνεσης και την ανοχή του πελάτη. Ο θεραπευτής μπορεί επίσης να ενσωματώσει τεχνικές εκτατικής και κοινής κινητοποίησης για την περαιτέρω ανακούφιση της έντασης και την αποκατάσταση της ευελιξίας. Ο πρωταρχικός στόχος του βαθιού μασάζ ιστού είναι να διασπάσει τις συμφύσεις, οι οποίες είναι ζώνες του άκαμπτου ιστού που μπορεί να προκαλέσει πόνο, να περιορίσει την κίνηση, και να αναστείλει την κυκλοφορία του αίματος. Στοχεύοντας αυτές τις προσκολλήσεις, το βαθύ μασάζ ιστού βοηθά στην απελευθέρωση των μυϊκών κόμβων, στη βελτίωση του εύρους της κίνησης και στην ανακούφιση χρόνιων παθήσεων του πόνου, όπως τα μυϊκά στελέχη, οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί από το στρες και οι διαταραχές της στάσης. Ενώ το βαθύ μασάζ ιστού μπορεί να περιλαμβάνει κάποια δυσφορία ή προσωρινή ευαισθησία, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε ανοιχτά με τον θεραπευτή για να διασφαλιστεί ότι η πίεση είναι εντός του εύρους άνεσης σας. Ο θεραπευτής θα συνεργαστεί μαζί σας για να βρείτε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ανακούφισης της έντασης και της ελαχιστοποίησης τυχόν δυσφορίας. Το "εν τω βάθει" μασάζ έχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών οφελών πέρα από την αντιμετώπιση μυοσκελετικών θεμάτων. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής, την προώθηση της χαλάρωσης και την αύξηση της παραγωγής των υγιών ορμονών όπως η σεροτονίνη και η ωκυτοκίνη. Η βελτιωμένη κυκλοφορία που προκύπτει από ένα "εν τω βάθει" μασάζ βοηθά επίσης στην έξαληψη τοξινών και την προώθηση της παροχής οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στους μυς, συμβάλλοντας στη συνολική υγεία και την ανάκτησή τους. Η θεραπεία συνιστάται συχνά για άτομα που συμμετέχουν σε τακτική σωματική δραστηριότητα, πάσχουν από χρόνιο πόνο ή ένταση, ή έχουν υποστεί τραυματισμούς. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το "εν τω βάθει" μασάζ μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους, ειδικά εκείνους με ορισμένες ιατρικές παθήσεις ή πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις. Είναι πάντα σκόπιμο να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας τους εξειδικευμένους μας θεραπευτές μασάζ για να προσδιορίσετε αν το "εν τω βάθει" μασάζ είναι κατάλληλο για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Συνοπτικά, το"εν τω βάθει" μασάζ είναι μια στοχευμένη και θεραπευτική προσέγγιση που πηγαίνει πέρα από τα επιφανειακά στρώματα του μυός για να αντιμετωπίσει τη χρόνια ένταση, να προωθήσει την επούλωση και να αποκαταστήσει τη βέλτιστη λειτουργία. Με εξειδικευμένα χέρια και εστιασμένες τεχνικές, ένα βαθύ μασάζ ιστού μπορεί να προσφέρει τόσο άμεση ανακούφιση όσο και μακροπρόθεσμα οφέλη σε όσους επιθυμούν να ανακουφίσουν τη μυϊκή δυσφορία και να βελτιώσουν τη συνολική ευημερία τους.
 • 1h30min Δημοφιλή
  από  €50
  A relaxing massage, also known as a Swedish massage or a relaxation massage, is a gentle and soothing massage technique that aims to promote relaxation, reduce stress, and create a sense of overall well-being. It is one of the most popular types of massage therapy and is widely sought after for its calming and rejuvenating effects. During a relaxing massage session, the recipient typically lies on a massage table in a comfortable position, such as face down or face up. The massage therapist uses a combination of long, gliding strokes, kneading, and circular motions to apply gentle pressure to the muscles and tissues of the body. The therapist may use massage oil or lotion to facilitate smooth movements and to enhance the overall experience. They will typically work on the back, shoulders, neck, arms, legs, and sometimes the face and scalp, depending on the preferences and needs of the recipient. The main goals of a relaxing massage are: Relaxation: The primary objective of a relaxing massage is to induce a deep state of relaxation. The slow and gentle strokes, combined with the soothing ambiance of the massage room, create a serene environment that allows the recipient to unwind and let go of stress and tension. Stress Reduction: A relaxing massage is specifically designed to help reduce stress and anxiety. The rhythmic movements and comforting touch stimulate the release of endorphins, which are natural chemicals in the body that promote a sense of well-being and relaxation. Improved Circulation: The long, flowing strokes used in a relaxing massage help to improve blood and lymphatic circulation throughout the body. This increased circulation brings oxygen and nutrients to the muscles and organs while aiding in the removal of metabolic waste and toxins from the tissues. Muscle Tension Relief: Although a relaxing massage is generally gentle, it can also target areas of muscle tension and discomfort. The therapist can use specific techniques to address knots, tightness, or areas of tension, providing relief and promoting muscle relaxation. Overall Well-being: A relaxing massage is not only a physical experience but also a mental and emotional one. It offers a tranquil and nurturing space for self-care, promoting a sense of balance, rejuvenation, and overall well-being. It's important to communicate your preferences and any specific areas of concern or sensitivity to the massage therapist before the session. This ensures that the massage is tailored to your needs and comfort level. In conclusion, a relaxing massage is a gentle and soothing massage technique that aims to induce relaxation, reduce stress, and promote overall well-being. It offers benefits such as deep relaxation, stress reduction, improved circulation, muscle tension relief, and an overall sense of tranquility. If you're seeking a calming and rejuvenating experience, a relaxing massage can provide the perfect opportunity for relaxation and self-care.
 • 2h Δημοφιλή
  από  €70
  A relaxing massage, also known as a Swedish massage or a relaxation massage, is a gentle and soothing massage technique that aims to promote relaxation, reduce stress, and create a sense of overall well-being. It is one of the most popular types of massage therapy and is widely sought after for its calming and rejuvenating effects. During a relaxing massage session, the recipient typically lies on a massage table in a comfortable position, such as face down or face up. The massage therapist uses a combination of long, gliding strokes, kneading, and circular motions to apply gentle pressure to the muscles and tissues of the body. The therapist may use massage oil or lotion to facilitate smooth movements and to enhance the overall experience. They will typically work on the back, shoulders, neck, arms, legs, and sometimes the face and scalp, depending on the preferences and needs of the recipient. The main goals of a relaxing massage are: Relaxation: The primary objective of a relaxing massage is to induce a deep state of relaxation. The slow and gentle strokes, combined with the soothing ambiance of the massage room, create a serene environment that allows the recipient to unwind and let go of stress and tension. Stress Reduction: A relaxing massage is specifically designed to help reduce stress and anxiety. The rhythmic movements and comforting touch stimulate the release of endorphins, which are natural chemicals in the body that promote a sense of well-being and relaxation. Improved Circulation: The long, flowing strokes used in a relaxing massage help to improve blood and lymphatic circulation throughout the body. This increased circulation brings oxygen and nutrients to the muscles and organs while aiding in the removal of metabolic waste and toxins from the tissues. Muscle Tension Relief: Although a relaxing massage is generally gentle, it can also target areas of muscle tension and discomfort. The therapist can use specific techniques to address knots, tightness, or areas of tension, providing relief and promoting muscle relaxation. Overall Well-being: A relaxing massage is not only a physical experience but also a mental and emotional one. It offers a tranquil and nurturing space for self-care, promoting a sense of balance, rejuvenation, and overall well-being. It's important to communicate your preferences and any specific areas of concern or sensitivity to the massage therapist before the session. This ensures that the massage is tailored to your needs and comfort level. In conclusion, a relaxing massage is a gentle and soothing massage technique that aims to induce relaxation, reduce stress, and promote overall well-being. It offers benefits such as deep relaxation, stress reduction, improved circulation, muscle tension relief, and an overall sense of tranquility. If you're seeking a calming and rejuvenating experience, a relaxing massage can provide the perfect opportunity for relaxation and self-care.

Αξιολογήσεις

(Κριτικές πελατών μόνο από ολοκληρωμένα online ραντεβού)
Βαθμολογία
5,0/5
141 αξιολογήσεις
5/5
142
4/5
1
3/5
0
2/5
0
1/5
0
Μάνος Π.
Μάνος Π.
15 Φεβ
Χαλαρωτικό μασάζ 45'
Επιβεβαιωμένη αξιολόγηση
Όλα πολύ καλά όπως πάντα
Joana C.
Joana C.
31 Ιαν
Χαλαρωτικό μασάζ (90᾽)
Επιβεβαιωμένη αξιολόγηση
Said A.
Said A.
4 Δεκ 2023
Χαλαρωτικό μασάζ (120᾽)
Επιβεβαιωμένη αξιολόγηση
Firat K.
Firat K.
4 Δεκ 2023
Χαλαρωτικό μασάζ (120᾽)
Επιβεβαιωμένη αξιολόγηση
Καταπληκτικό Επισκέφτηκαμε ξανα με τον αδελφό μου. είμαστε πολύ ευχάριστος 💙 επαγγελματικό μασάζ. Η κοπέλα που μου έκανε μασάζ η Ευγενία ειναι πάρα πολύ καλη στην δουλειά του και πολυ εξυπηρετική και πρόσχαρη Σασ ευχαριστούμε παρα πολυ Ευγενία 🌹 Ιωάννα Άννα και Ζωή και Μάνος😊
Χριστινα Μ.
Χριστινα Μ.
1 Δεκ 2023
Χαλαρωτικό μασάζ 45'
Επιβεβαιωμένη αξιολόγηση

Το προσωπικό

Εύη Αγρογιάννου
Εύη Μασέρ/Μασέζ
5,0/5
17 κριτικές
Deep tissue massage 60'
6
Χαλαρωτικό μασάζ 45'
3
Μασάζ πλάτης
3
Χαλαρωτικό μασάζ 60'
1
Λεμφικό μασάζ
1
Ευγενία Σταθακοπούλου
Ευγενία Μασέρ/Μασέζ
5,0/5
30 κριτικές
Χαλαρωτικό μασάζ 60'
6
Αθλητικό μασάζ 60'
4
Deep tissue massage 60'
4
Χαλαρωτικό μασάζ 45'
3
Hot Stone Massage
2
Ιωάννα Στάμου
Ιωάννα Μασέρ/Μασέζ
5,0/5
6 κριτικές
Χαλαρωτικό μασάζ 45'
3
Χαλαρωτικό μασάζ 60'
2
Χαλαρωτικό μασάζ (120᾽)
1
Ζωή Σπανού
Ζωή Μασέρ/Μασέζ
5,0/5
27 κριτικές
Χαλαρωτικό μασάζ 60'
8
Deep tissue massage 60'
5
Μαδεροθεραπεία
2
Αθλητικό μασάζ 60'
2
Χαλαρωτικό μασάζ
1
Αννα Μαυρουδή
Αννα Μασέρ/Μασέζ
4,9/5
16 κριτικές
Χαλαρωτικό μασάζ 60'
9
Μασάζ για εγκύους
2
Χαλαρωτικό μασάζ (120᾽)
1
Hot Stone μασαζ 90'
1
Αθλητικό μασάζ 60'
1
Μάριος Παπακωνσταντινου
Μάριος Μασέρ/Μασέζ
4,9/5
40 κριτικές
Deep tissue massage 60'
9
Αθλητικό μασάζ
6
Αγιουρβεδικό Μασάζ (ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΙΚΟ ΜΑΣΑΖ 90᾽)
4
Χαλαρωτικό μασάζ 60'
4
Αθλητικό μασάζ 60'
3

Στο κατάστημα

Kαλώς ήρθατε στο Santi Massage & Relaxation Centre! Έχουμε δημιουργήσει ένα προσεγμένο και φιλικό περιβάλλον, όπου μπορείτε να απολαύσετε υπηρεσίες επαγγελματικού μασάζ υψηλών προδιαγραφών. Αν θέλετε να αποφορτιστείτε από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, επισκεφθείτε μας και αφεθείτε στα χέρια του εξειδικευμένου προσωπικού μας. Σας εγγυώμαστε ότι θα φύγετε από το χώρο μας πλήρως αναζωογονημένοι και με σαφώς ανανεωμένη διάθεση. Μην αργήσετε να βιώσετε αυτό το μοναδικό πνευματικό και σωματικό ταξίδι ευεξίας και επισκεφθείτε μας στον φιλόξενο χώρο μας στη Σαρωνίδα, Λεωφόρος Σαρωνίδας 39.

Όροι ακύρωσης

Θα μπορείς να ακυρώσεις την κράτησή σου έως και 48 ώρες πριν από το ραντεβού σου. Αν έχεις πληρώσει online, θα λάβεις πίστωση Uala στο πορτοφόλι σου

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα
10.00 - 21.00
Τρίτη
10.00 - 21.00
Τετάρτη
10.00 - 21.00
Πέμπτη
10.00 - 21.00
Παρασκευή
10.00 - 21.00
Σάββατο
10.00 - 21.00
Κυριακή
Κλειστό

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα
10.00 - 21.00
Τρίτη
10.00 - 21.00
Τετάρτη
10.00 - 21.00
Πέμπτη
10.00 - 21.00
Παρασκευή
10.00 - 21.00
Σάββατο
10.00 - 21.00
Κυριακή
Κλειστό
Santi Massage & Relaxation Centre
Santi Massage & Relaxation Centre
Λεωφόρος Σαρωνίδας, 39 190 13 Σαρωνίδα